Discipline de specialitate


Catedra „Discipline de specialitate” al Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

 1. Catedra„Discipline de specialitate” este subdiviziunea de bază a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe unităţi de curs înrudite, precum şi activitatea de cercetare cu elevii, inclusiv personalul Poliției de Frontieră detașat la cursuri de inițiere în profesie și/sau reciclare/perfecționare.
 2. Catedra asigură totalitatea activităților didactice (prelegere, seminar, lucrări practice și de laborator, proiecte de an, studiu individual, etc., cât și practica de iniţiere în specialitate) la elevi și desfășoară activități de instruire inițială și/sau continuă cu personalul Poliției de Frontieră detașat la cursuri de inițiere în profesie și/sau reciclare/perfecționare.
 3. Efectivul Catedrei cuprinde: o funcție de șef catedră, 5 funcții didactice de profesor și o funcție de subofițer superior formarea profesională. Funcțiile didactice ale Catedrei sunt ocupate prin concurs, conform prevederilor actelor normative în domeniu.
 4. Catedra dispune de un local amenajat conform cerinţelor învăţământului modern în scopul realizării sarcinilor educaţionale la disciplinele respective

Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării / dezvoltării competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale. Stagiile de practică se desfășoară în baza curriculumului, care identifică competenţele profesionale specifice stagiului de practică, activitățile, sarcinile de lucru și produsele, care urmează să fie elaborate, cerințele față de locurile de muncă, resursele didactice recomandate elevilor, precum și modalitățile de derulare și evaluare a stagiului de practică în conformitate cu cerințele în vigoare.

Obiectivele stagiului de practică sînt următoarele

     Practica de specialitate se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie. Acest stagiu poate fi organizat și în atelierele instituției de învățământ, cu condiţia îndeplinirii curriculumului stagiului de practică respectiv și se efectuiază nemijlocit la subdiviziunile IGPF(Sectoarele Poliției de Frontieră și Puncte de Trecere a Frontierei)

     Practica ce precede probele de absolvire are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice necesare, adecvarea pregătirii teoretice la activitatea profesională independentă în condiţiile socio-economice reale, efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea informaţiei pentru realizarea documentaţiei de absolvire și se efectuiază nemijlocit la subdiviziunile IGPF (Sectoarele Poliției de Frontieră și Puncte de Trecere a Frontierei)

Catedra are următoarele atribuţii şi competenţe

 • 1 monitorizează, împreună cu administraţia CESF, activitatea profesorilor în rezolvarea problemelor educaţionale, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii procesului didactic;
 • 2 elaborează standarde educaţionale, curricula, programe de studii şi asigură realizarea lor;
 • 3 determină tematica problemei de studiu a catedrei şi a cadrelor didactice, lucrărilor ştiinţifico-metodice pentru activitatea respectivă a personalului didactic;
 • 4 organizează desfăşurarea lecţiilor publice în vederea studierii şi perfecţionării măiestriei ştiinţifice a profesorilor în domeniul psihopedagogie;
 • 5 acordă asistenţă metodică cadrelor didactice debutante sau angajate recent în CESF;
 • 6 analizează rezultatele elevilor la însuşirea materiei de studiu, volumul şi calitatea temelor pentru acasă, lacunele în pregătirea acestora, determină metodele, formele şi procedeele adecvate de redresare a situaţiei;
 • 7 contribuie la organizarea, realizarea calitativă a activităţii didactice, a practicii ce precede examenele de absolvire. Participă la elaborarea programelor de efectuare a stagiilor practice;
 • 8 elaborează cerinţele unice faţă de evaluarea cunoştinţelor elevilor, atât în cadrul lecţiilor, cât şi pentru studiul independent ghidat a elevilor, conform planului de învăţământ;
 • 9 elaborează îndrumări metodice pentru perfecţionarea procesului educaţional la disciplinele de studiu;
 • 10 elaborează şi propune spre recenzare curricula, manuale, materiale didactice, portofolii didactico-metodice, indicaţii, recomandări metodice pentru elevi;
 • 11 aprobă lista materialelor didactice şi a mijloacelor tehnice permise pentru utilizare la examene;
 • 12 examinează, elaborează şi ia decizii referitor la planurile tematice, modificările şi completările lor;
 • 13 evaluează activitatea profesorilor în vederea formării continue profesionale, confirmării în funcţie, atestării;
 • 14 organizează activitatea sălilor de studii ce sunt în responsabilitatea catedrei;
 • 15 organizează asigurarea procesului educaţional cu literatură didactică;
 • 16 organizează studierea şi promovarea experienţei cadrelor didactice experimentate.