Discipline legislative


Misiunea, sarcinile, atribuţiile și drepturile

Catedra are următoarele atribuţii şi competenţe:
 • elaborează standarde educaţionale, curricula, programe de studii şi asigură realizarea lor;
 • determină tematica problemei de studiu a catedrei şi a cadrelor didactice, lucrărilor ştiinţifico-metodice pentru activitatea respectivă a personalului didactic;
 • organizează desfăşurarea lecţiilor publice în vederea studierii şi perfecţionării măiestriei ştiinţifice a profesorilor în domeniul psihopedagogie;
 • acordă asistenţă metodică cadrelor didactice debutante sau angajate recent în CESF;
 • analizează rezultatele elevilor la însuşirea materiei de studiu, volumul şi calitatea temelor pentru acasă, lacunele în pregătirea acestora, determină metodele, formele şi procedeele adecvate de redresare a situaţiei;
 • contribuie la organizarea, realizarea calitativă a activităţii didactice, a practicii ce precede examenele de absolvire. Participă la elaborarea programelor de efectuare a stagiilor practice;
 • elaborează cerinţele unice faţă de evaluarea cunoştinţelor elevilor, atât în cadrul lecţiilor, cât şi pentru studiul independent ghidat a elevilor, conform planului de învăţământ;
 • examinează şi ia decizii asupra subiectelor pentru teze/ lucrări, proiecte anuale, lucrării de diplomă, materialelor pentru examene;
 • elaborează îndrumări metodice pentru perfecţionarea procesului educaţional la disciplinele de studiu;
 • elaborează şi propune spre recenzare curricula, manuale, materiale didactice, portofolii didactico-metodice, indicaţii, recomandări metodice pentru elevi;
 • aprobă lista materialelor didactice şi a mijloacelor tehnice permise pentru utilizare la examene;
 • examinează, elaborează şi ia decizii referitor la planurile tematice, modificările şi completările lor;
 • evaluează activitatea profesorilor în vederea formării continue profesionale, confirmării în funcţie, atestării;
 • organizează activitatea sălilor de studii ce sunt în responsabilitatea catedrei;
 • organizează asigurarea procesului educaţional cu literatură didactică;
 • organizează şi desfăşoară activitatea cercurilor elevilor;
 • organizează şi desfăşoară, anual, Zilele catedrei;
 • organizează studierea şi promovarea experienţei cadrelor didactice experimentate.
Catedra poate utiliza diverse forme de activităţi: şedinţe ordinare şi publice, seminare, ateliere, traininguri, serate tematice, conferinţe ştiinţifico-practice pentru elevi, olimpiade, concursuri, zile de creaţie ale profesorilor, şedinţe ale cercurilor, expoziţii, întâlniri de colaborare cu specialişti în domeniu şi de promovare a experienţei novatoare, etc.

Adresa electronică: [email protected]