Informații utile


Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

Regulamentul privind activitatea elevilor din cadrul

 Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei

Capitolul I

Dispoziţii generale.

 1. Regulamentul privind activitatea elevilor Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, denumit în continuare Regulament, este elaborat în scopul stabilirii unor reglementări proprii, în concordanţă cu condiţiile concrete, raportat la specificul Centrului de Excelenţă în Securitatea Frontierei, denumită în continuare Centru.
 1. Despre prevederile prezentului regulament elevii sunt informați sub semnătură.

Capitolul II

Elevi

 1. În cadrul Centrului procesul instructiv-educativ, ca regulă se desfăşoară într-un singur schimb.
 2. Activitatea elevilor este reglementată de programul zilnic al elevilor, aprobat prin ordinul Directorului Centrului și de regulă începe la ora 06.00.
 3. Săptămâna de activitate este de 5 zile. Activitatea didactică este organizată în ore-perechi.
 4. Activităţile extracurriculare (cercuri, activităţi cultural-artistice, sportive, de interes comunitar,etc.) se desfăşoară în afara schemei orare, dar cu un orar special elaborat de responsabilii de aceste activităţi și coordonat cu directorul adjunct responsabil de învățământ.
 5. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice altfel de activități, fără aprobarea directorului Centrului.

Dobândirea calităţii de elev al Centrului.

8.Pentru dobândirea calității de elev poate participa orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaşte limba de stat;
 • a atins vârsta de 18 ani la începerea anului de studii;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru calitatea de elev, conform deciziei Comisiei medicale a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
 • are studiile necesare pentru participarea la admiterea în cadrul Centrului;
 • nu are antecedente penale;
 • nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal.
 1. Pentru a dobândi şi menţine calitatea de elev solicitantul trebuie să iniţieze şi să parcurgă complet procedura de înmatriculare într-un program de studiu și procedura de promovare.
 2. Modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în Centru se realizează în conformitate cu prevederile „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere” în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova, aprobat anual de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării și „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere în Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei”.
 3. La înmatriculare, fiecărui elev i se eliberează carnetul de elev și carnetul de note, care confirmă obţinerea statutului de elev.
 4. La înmatriculare, între elev şi Centru se semnează un Contract de studii, valabil pe toată perioada de studii unde sunt stipulate toate obligațiile părților.
 5. Promovarea este procedura anuală, prin care este menţinută calitatea de elev, dobândită prin înmatriculare, care confirmă realizarea integrală a prevederilor Contractului anual de studii.
 6. În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate, elevii au dreptul la concediu academic, care se acordă o singură dată, după finalizarea a cel puţin două semestre, întreruperea studiilor pe o perioadă de maximum 3 ani pe întreaga durată de studii, conform prevederilor Regulamentului de organizarea a în învățământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.

Exercitarea calităţii de elev al Centrului.

15. Calitatea de elev al Centrului de excelenţă se exercită prin frecventarea şi participarea obligatorie la orele de curs, participarea la activităţile extracurriculare şi extraşcolare, existente în programul instituţiei.

16. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori şi dirigintele grupei.

17. Absenţele elevilor se pot motiva în următoarele situaţii:

 • probleme de sănătate ale elevilor sau a membrilor de familie de gradul I;
 • deces în familie a rudelor de gradul I;
 • participarea la competiţii sau alte activităţi aprobate de conducerea Centrului.

17. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite prin acte confirmative, sunt considerate motivate. Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • adeverinţă eliberată de asistentul medical sau de medicul de familie;
 • adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat, avizat(ă) de asistentul medical al instituţiei.;
 • cererea scrisă a elevului, a părintelui/ reprezentantului legal al elevului, adresată şi aprobată de directorul Centrului.
 1. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului medical al Centrului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
 2. Pe timpul eliberării medicale, elevul se poate afla la spitalizat sau la domiciliu, potrivit recomandărilor medicale.
 3. Motivarea absenţelor se înregistrează de către diriginte. Actele justificative vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului. Nerespectarea acestui termen atrage inițierea anchetei de serviciu pentru stabilirea motivelor absenței.
 4. Elevii scutiţi de efort fizic din motive medicale au obligaţia de a fi prezenţi la orele de pregătire fizică şi la orele în care se desfăşoară activităţi practice de pregătire de specialitate.

Drepturile elevilor.

22.Elevii din Centru dispun de următoarele drepturi:

 • să fie asiguraţi, în condiţiile legii, cu manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, servicii de transport, cămin;
 • să beneficieze, în condiţiile legii, de bursă al cărei cuantum se stabileşte de Guvern;
 • să îşi expună liber opiniile, convingerile şi ideile fără a leza drepturile și libertățile altor persoane;
 • să aibă acces la informaţie (în condiţiile prevăzute de actele normative în domeniu);
 • să fie aleşi în structurile de conducere ale instituţiei de învăţământ şi să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţământului, în condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare;
 • să participe la proiecte şi/sau programe naţionale şi/sau internaţionale de mobilitate academică;
 • să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate şi a altor acte reglatorii ale procesului educativ;
 • să conteste, în termen de 24 de ore, nota obţinută la probele scrise;
 • să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituţiei de învăţământ în procesul de instruire;
 • să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică/artistică, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituţie;
 • participarea la diferite activităţi religioase, sportive sau culturale organizate în cadrul Centrului de Excelenţă;
 • accesul la biblioteca din cadrul Centrului conform programului;
 • vizionarea unor spectacole şi a programelor TV;
 • primirea vizitatorilor din afara Centrului în spaţiile special amenajate;
 • organizarea vizetelor, drumeţiilor, excursiilor la obiectivele turistice, culturale şi muzeistice din Ungheni sau alte localităţi, cu însoţirea profesorului, dirigintelui sau a altei persoane desemnate;
 • alte drepturi consemnate în Statutul Centrului de Excelență.
 1. Măsurile enumerate la pct.22. lit. k), o), vor fi supravegheate de către personalul medical de specialitate.

Obligaţiile elevilor.

24. Elevii din Centru au următoarele obligaţii:

 • să respecte Statutul Centrului de Excelență, prezentul Regulament şi alte acte normative ce reglementează activitatea Centrului şi/sau a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
 • să studieze şi să se preocupe de însuşirea cunoştinţelor transmise şi de formarea aptitudinilor necesare viitoarei profesii;
 • să frecventeze orele de curs conform orarului lecțiilor precum și conform orarului zilei;
 • să respecte caracterul confidenţial al datelor obţinute în timpul activităţilor didactice, aplicaţiilor şi stagiilor de practică;
 • să fie loiali instituţiei, să susţină şi să contribuie, prin comportament şi performanţe, la promovarea imaginii şi întărirea prestigiului Centrului;
 • să respecte valorile promovate de către Centru, normele de conviețuire în spaţiul Centrului şi în afara acestuia, să dea dovadă de respect în relaţiile cu categoriile de personal angajat şi să acorde semnele exterioare de respect;
 • să păstreze bunurile Instituţiei gazdă şi să folosească întregul patrimoniu, cu grijă deosebită, evitând producerea de pagube Instituţiei sau altor persoane;
 • să aplice regulile cu privire la apărarea şi menţinerea sănătăţii individuale şi colective;
 • să aplice instrucţiunile de tehnică a securităţii muncii;
 • să cunoască şi să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • să respecte normele de protecţie civilă;
 • să poarte regulamentar ţinuta de elev, iar pe timpul desfășurării acelor activităţi pentru care se permite portul ţinutei civile, aceasta să fie decentă;
 • să despăgubească Centrul pentru eventualele  pagube  produse din vina personală sau din neatenţie;
 • să efectueze serviciul de zi în conformitate cu prezentul Regulament şi alte acte normative în vigoare;
 • să îndeplinească si sa execute dispoziţiile, ordinele legale primite spre executare necondiționat, întocmai si la timp;
 • să anunţe personalul de serviciu pe  Centru, dirigintele si superiorul de curs, în situaţia întârzierii la întoarcerea din permisii/vacanţe sau învoiri sau dacă au fost implicaţi în incidente/evenimente care au avut ca urmare tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice, accidente de circulaţie soldate cu victime sau pagube materiale sau dacă au fost depistaţi conducând autovehicule sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe psihoactive.
 • alte obligaţii consemnate în Statutul Centrului de Excelență.
 1. Elevii au obligația să respecte toate regulile specifice descrise în fișele de instructaj pentru siguranța și securitatea în spațiile Centrului. Acestea sunt prelucrate la începutul fiecărui an și semnate de către elevi pentru luarea la cunoștință de către aceștia.
 1. În timpul lecțiilor elevii sunt obligați să păstreze ordinea și disciplina, să vorbească numai atunci când sunt solicitați sau când se anunță pentru a interveni, cei surprinși copiind în timpul evaluărilor primesc punctajul minim la proba respectivă.

Interdicţiile aplicabile elevilor.

27. Elevilor le este interzis:

 • să introducă şi/sau să difuzeze în Centru materiale care, prin conţinutul lor cultivă violenţă ori intoleranţă religioasă, ură de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de etnie, religie, sex sau apartenenţă  la orice categorie de minorităţi, precum și materiale erotice\pornografice;
 • să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, substanţe, materiale sau purtători de informații ce au un regim special;
 • să aibă atitudine incompatibilă cu calitatea de elev;
 • să întârzie/ absenteze nemotivat de la activităţile didactice sau de la alte activităţi planificate;
 • este interzisă manifestarea comportamentului zgomotos, indecent sau violent în incinta Centrului;
 • să colecteze sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, seminarelor, examenelor, în vederea obţinerii unor rezultate/avantaje necuvenite;
 • să deţină şi/sau să utilizeze, fără aprobare în spaţiile  sălilor de clasă  sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi de învățământ: telefoane mobile, camera foto sau video, precum şi orice alte dispozitive care constituie sau conţin medii de stocare;
 • să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Centrului, în timpul desfăşurării activităţilor, fără acordul prealabil a acestora;
 • să utilizeze fără aprobare la mijloacele tehnice de învățământ, mijloacele auto, instalaţii electrice (prize, întrerupătoare, becuri, ect.);
 • alte interdicţii consemnate în Statutul Centrului de Excelență.
 1. Se interzice introducerea, consumul de băuturi alcoolice și prezentarea în stare de ebrietate în perimetrul Centrului, în alte subdiviziuni ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Nerespectarea acestei prevederi duce la inițierea anchetei de serviciu.
 2. Se interzice introducerea și consumul de droguri sau alte substanţe psihoactive, euforice în interiorul sau în afară Centrului precum și în alte subdiviziuni ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Nerespectarea acestei prevederi duce la inițierea anchetei de serviciu.
 3. Se interzice fumatul în perimetrul Centrului (clădiri și curte) în afară de locul special amenajat. Nerespectarea acestei prevederi duce la inițierea anchetei de serviciu.
 4. Elevii, au datoria să păstreze cu grijă bunurile, să nu producă stricăciuni localului și nici mobilierului. În caz că se constată deteriorări de mobilier sau dispariții de obiecte, elevii vor fi obligați să suporte cheltuielile de reparații și de despăgubire.
 5. Deteriorarea intenționată a aparaturii de laborator sau dereglarea intenționată a calculatoarelor, rețelei de calculatoare din Centrul, precum și orice alte prejudicii cauzate de utilizatori, vor duce la inițierea anchetei de serviciu, iar pagubele materiale se vor imputa vinovatului.
 6. Elevii trebuie să păstreze ordine și curățenie în toate încăperile, în clase, cabinete, laboratoare, coridoare, WC-uri și curtea Centrului.
 7. Centrul nu își asumă răspunderea pentru lucrurile de valoare pe care elevii le aduc și nu sunt necesare procesului didactic (telefoane mobile, computere personale, alte dispozitive IT, bijuterii, mijloace financiare, etc).

Capitolul III

Organizarea, activitatea si conduita elevilor

Desfăşurarea activităţilor zilnice.

 1. Programul zilnic al elevilor este aprobat prin ordin de către directorul Centrului.
 2. Numărul orelor de curs în timpul unei săptămâni este stabilită de Plan-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile și prevăzut în planul de învățământ. Orele de curs se desfăşoară potrivit programului zilei,orele de curs de asemenea se pot desfăşura după-amiaza.
 3. Orele de curs din orarul săptămânal care, din motive obiective, nu pot fi efectuate, vor fi replanificate. Orele de curs replanificate se pot desfăşura după-amiaza.
 4. În zilele în care elevii execută şedinţe de tragere, aplicaţii practice de specialitate ori susţin probe de verificare şi examene, durata zilei de pregătire poate fi prelungită, cu aprobarea directorului Centrului, până la 10 ore academice.
 5. În zilele de odihnă şi sărbători legale nu se desfăşoară orele de curs şi nu se acordă consultaţii.
 6. Lipsa nemotivata a elevilor de la orele de curs până la 6 ore academice este temei pentru inițierea anchetei de serviciu.
 7. Activităţile extracurriculare vor fi organizate de către Centrul, de regulă, în afara orelor de curs sau în zilele nelucrătoare. Pentru orice activitate extracuriculară organizată la nivelul întregului efectiv de elevi sau la nivelul grupelor, de către personalul Centrului sau direct de către elevi, este necesară aprobarea directorului Centrului.
 8. Studiul individual al elevilor se desfăşoară în săli de clasă, săli de lectură şi dormitoare. Studiul individual al elevilor se desfăşoară conform programului zilnic.
 9. Elevii pot beneficia de consultaţii la unităţile de curs conform graficelor de consultaţii. Consultaţiile se organizează în afara orelor de curs, în zile lucrătoare, cu excepţia consultațiilor prevăzute în perioada de sesiune. Programul de consultaţii este întocmit de către şefii de catedre şi aprobat de directorul Centrului.
 10. Elevii sunt obligaţi să întreţină spaţiile, interioare şi exterioare, şi bunurile pe care le folosesc individual sau în comun, conform repartizărilor. Repartizarea spaţiilor se face pe grupe şi elevi, la începutul anului de învăţământ, de către structura de coordonare (serviciul logistic, secția organizare serviciul interior) a elevilor şi se actualizează de câte ori este necesar.
 11. Spaţiile interioare şi exterioare se întreţin în timpul alocat în acest scop prin programul zilnic. Dacă se constată că spaţiile nu au fost întreţinute corespunzător, remedierea neajunsurilor se face în afara orelor de curs.
 12. Acordarea învoirilor generale sau la cerere pentru elevi este condiţionată de starea de ordine şi curăţenie a spaţiilor şi bunurilor aflate în responsabilitatea acestora.
 13. Pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor prevăzute în programul zilnic, precum şi pentru prevenirea producerii de evenimente negative sau stări de pericol, elevii vor fi planificaţi să execute servicii.
 14. Modul de organizare a serviciului de către elevii în cadrul Centrului, drepturile şi obligaţiile personalului de serviciu, tipurile de personal de serviciu sunt stabilite în Regulamentul serviciului interior al Forțelor Armate ale Republicii Moldova.

Organizarea instruirii.

 1. Formaţiunile de studiu cuprind grupe şi subgrupe. Grupa este formaţiunea de bază pentru organizarea, planificarea şi desfăşurarea învăţământului şi are un efectiv de cel puţin 15 şi cel mult 25 elevi.
 2. Fiecărei grupe i se atribuie un număr de identificare, care-i defineşte univoc parametrii: anul înmatriculării, anul de studii, numărul de ordine.

Exemplu (elevi): grupa 1811 – grupa este înmatriculată la studii în anul 2018, este în anul I de studii şi este grupa cu numărul 1 din anul dat.

 1. Repartizarea elevilor pe grupe se realizează de către Secția învățământ și asigurarea calității. Distribuirea nominală a elevilor pe grupe se va face prin repartizarea consecutivă a acestora, în ordinea descrescătoare a mediilor de la concursul de admitere, cu cel puţin 2 zile înainte de începerea lecțiilor.
 2. Pentru studiul anumitor unităţi de curs se pot constitui subgrupe de studiu. Pentru efectuarea stagiilor de practică se constituie grupe și subgrupe de elevi.

Numirea şi schimbarea din funcţie, atribuţiile şi obligaţiile elevilor cu responsabilităţi.

53. Elevii pot fi numiţi în următoarele funcţii cu responsabilităţi:

 • elev superior subgrupă de instruire;
 • elev superior grupă de instruire;
 • elev superior de curs.
 1. Pentru coordonarea activităţilor, menţinerea ordinii şi disciplinei la nivelul grupelor de elevi, precum şi pentru facilitarea comunicării între conducerea Centrului şi elevi, sunt numiţi elevi elev superior subgrupă de instruire, câte unul pentru fiecare subgrupă. În absenţa elevului superior grupă de instruire atribuţiile acestuia vor fi preluate de către primul elev superior subgrupă de instruire.
 2. Elevii în funcţie de elev superior subgrupă de instruire se numesc şi se destituie prin ordin, de către directorul Centrului, la propunerea diriginţilor și prin coordonare cu șeful Secției organizarea serviciului interior, în termen de 5 zile de la începerea cursurilor sau după necesitate.
 3. Elevul superior subgrupă de instruire se subordonează dirigintelui şi elevului superior grupă de instruire şi este şeful nemijlocit al efectivului de elevi din subgrupa pe care o conduce.

57. Elev superior subgrupă de instruire are următoarele obligaţii:

 • să instruiască şi să educe elevii grupei, iar când execută misiuni – să comande cu iscusinţă grupa;
 • să cunoască numele, prenumele, patronimicul, anul naşterii, naţionalitatea, calităţile individuale, ocupaţia până la înmatricularea în Centru, situaţia familială, succesele şi neajunsurile în instruire ale fiecărui subordonat;
 • să urmărească executarea programului zilnic, curăţenia şi ordinea interioară în grupă, să ceară respectarea de către subordonaţi a disciplinei;
 • să supravegheze permanent acurateţea, starea, ajustarea corectă şi portul ţinutei şi echipamentului subordonaţilor, respectarea de către aceştia a regulilor de igienă personală;
 • să verifice ca, după trageri şi şedinţe, la subordonaţi să nu rămână muniţii şi substanţe explozibile;
 • să raporteze elevului superior grupă de instruire toate cazurile de îmbolnăvire, cererile şi reclamaţiile subordonaţilor, abaterile şi măsurile luate în vederea prevenirii încălcărilor, stimulările şi sancţiunile disciplinare aplicate, precum şi cazurile de pierdere sau defectare a armamentului şi a altor mijloace materiale;
 • să cunoască permanent unde se află subordonaţii săi;
 • alte obligaţii în conformitate cu prezentul Regulament şi alte acte normative în domeniu.
 1. Schimbarea din funcţie a elev superior subgrupă de instruire se face prin ordinul directorului Centrului, la propunerea motivată, înaintată în scris de către diriginte, prin coordonare cu șeful al Secției organizarea serviciului interior, ori ca rezultat al săvârșirii unor abateri disciplinare.
 2. Pentru coordonarea activităţilor, menţinerea ordinii şi disciplinei la nivelul grupelor de elevi, precum şi pentru facilitarea comunicării între conducerea Centrului şi elevi, pentru fiecare grupă de elevi va fi numit un elev superior grupă de instruire.
 3. Elev superior grupă de instruire este şeful nemijlocit al elevilor din grupa de instruire.
 4. Elevul superior grupă de instruire se numeşte prin ordinul directorului Centrului, la propunerea dirigintelui şi prin coordonare cu șeful Secției organizarea serviciului interior, în termen de 5 de zile de la începerea cursurilor.
 5. Anterior propunerii şi avizării numirii în funcţie, dirigintele au obligaţia de a verifica dosarul individual şi de a discuta cu elevul nominalizat.

63.Elevul superior grupă de instruire are următoarele atribuţii:

 • să cunoască elevii grupei;
 • să coordoneze activităţile prevăzute în programul zilnic;
 • să comunice elevilor grupei planificarea activităţilor de învăţământ şi dispoziţiile primite;
 • să asigure prezenţa elevilor grupei la orele de curs, la informările zilnice şi la alte activităţi;
 • să comunice profesorilor situaţia prezenţei elevilor la activităţile de învăţământ;
 • să urmărească comportamentul elevilor grupei, iar în cazul unor manifestări necorespunzătoare, să anunţe imediat dirigintele grupei;
 • să aducă la cunoştinţa dirigintelui toate cazurile de îmbolnăvire, cererile elevilor, abaterile şi măsurile luate pentru prevenirea acestora, să cunoască permanent locul unde se află fiecare elev din grupă şi să adune grupa în timpul cel mai scurt, atunci când situaţia o impune;
 • să comunice la solicitare ofiţerului al Secției organizarea serviciului interior situaţia răspândirilor elevilor grupei;
 • să conducă şi să verifice modul de desfăşurare a activităţilor administrativ-gospodăreşti;
 • să urmărească întreţinerea şi exploatarea corectă a spaţiilor repartizate grupei, menţinerea curăţeniei în sectoare, precum şi aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • să urmărească zilnic respectarea regulilor de igienă colectivă, curăţenia, păstrarea şi întreţinerea echipamentului;
 • să urmărească respectarea de către elevi a regulilor de deplasare în Centru şi de purtare a uniformei;
 • să completeze săptămânal documente specifice, conform competenţei.
 1. În absenţa elev superior subgrupă de instruire, elevul superior grupă de instruire preia atribuţiile acestuia, iar în cazul în care elevul superior grupă de instruire lipseşte, atribuţiile acestuia sunt preluate de către elevul superior subgrupă de instruire.
 2. Schimbarea din funcţie a elevului superior grupă de instruire se dispune prin ordinul directorului Centrului, la propunerea motivată, înaintată în scris de către diriginte și prin coordonare propunerii cu șefului al Secției organizarea serviciului interior.
 3. Schimbarea din funcţie a elevului superior grupă de instruire se poate dispune în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor specifice funcţiei sau ca măsură complementară în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
 4. Pentru coordonarea activităţilor, menţinerea ordinii şi disciplinei, precum şi pentru facilitarea comunicării între conducerea Centrului şi elevi, la nivelul întregului efectiv de elevi (a unui an de studii) se numeşte un elev superior de curs.
 5. Elevul superior de curs se numeşte prin ordinul directorului Centrului, la propunerea comisiei diriginţilor, personalului didactic ori a Secției organizarea serviciului interior, în termen de 10 zile de la începerea cursurilor.
 6. Schimbarea din funcţie a elevului superior de curs se dispune prin ordinul directorului Centrului la propunerea motivată, înaintată în scris de către directorul adjunct, șef al Secției organizarea serviciului interior sau șef a Secției învățământ și asigurarea calității.
 7. Schimbarea din funcţie a elevului superior de curs se poate dispune în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor specifice funcţiei sau ca măsură complementară în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
 8. Elevii, inclusiv elevii la funcţii de superior grupă de instruire se subordonează nemijlocit elevului superior de curs.

72. Elevul superior de curs are următoarele atribuţii:

 • să cunoască elevii numiţi în funcţii de conducere din fiecare grupă de instrure;
 • să coordoneze activitatea elevilor la funcţii de superior grupă de instruire;
 • să urmărească respectarea activităţilor prevăzute în programul zilnic;
 • să comunice elevilor dispoziţiile primite;
 • să informeze de îndată şefii ierarhici despre problemele constatate cu privire la ordinea şi disciplina în rândul elevilor;
 • să urmărească zilnic respectarea regulilor de igienă personală de către toţi elevii, curăţenia, păstrarea şi întreţinerea echipamentului;
 • să verifice modul în care se desfăşoară activităţile administrativ-gospodăreşti prevăzute în programul zilnic;
 • să urmărească întreţinerea şi exploatarea corectă a spaţiilor repartizate elevilor, menţinerea curăţeniei în sectoare, aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor;
 • să cunoască situaţia răspândirilor elevilor, prin intermediul elevilor la funcţii de superior subgrupă de instruire și superior grupă de instruire;
 • să adune efectivul de elevi în timpul cel mai scurt, atunci când situaţia o impune;
 • să urmărească respectarea de către elevi a regulilor de deplasare în Centru şi de purtare a uniformei;
 • să verifice prezenţa elevilor la activităţi.
 1. În cazul în care elevul superior de curs lipseşte, atribuţiile acestuia sunt preluate de elevul superior grupă de instruire a primei grupe de instruire, conform numerotării, sau un alt elev superior grupă de instruire numit de către directorul Centrului.
 2. Elevii numiţi în funcţii cu responsabilităţi pot solicita renunţarea la funcţie, motivat în scris, prin cerere adresată directorului Centrului, avizată de diriginte.
 3. Renunţarea la funcţie produce efecte în termen de 48 ore de la aprobare sau la o dată ulterioară stabilită de către directorul Centrului.

Ţinuta elevilor.

 1. Elevii din Centrul beneficiază pe perioada studiilor de echipament gratuit.

Echipamentul este obligatoriu de a fi purtat de către elevii Centrului pe parcursul desfășurării tuturor activităților, cu excepția cazurilor când sunt alte indicații.

 1. Descrierea elementelor ce compun uniforma:
Echipare de vară Echipare de primăvară – toamnă Echipare de iarnă
Chipiu de campanie, tricou/tunică, pantaloni de campanie, bocanci.

Pe timp de noapte sau temperaturi joase – scurta cu glugă (primăvară-toamnă) de campanie

Chipiu de campanie, scurta cu glugă, tunică și pantaloni de campanie, bocanci.

Pe timp de noapte sau temperaturi joase – scurta de campanie (fără doseala interioară)

Căciulă (fes tricotat), scurta de campanie, tunică și pantaloni călduroși de campanie, bocanci.
 1. Elevilor li se interzice:
 2. a purta echipamentul de formă modificată sau de altă formă, decât cea stabilită de acte normative în vigoare;
 3. a purta echipamentul din dotare în combinație cu îmbrăcămintea civilă;
 4. a purta insigne neprevăzute şi neaprobate de acte normative în vigoare.
 1. Uniforma trebuie să fie permanent curată, bine întreţinută şi ajustată pe corp.

Regulile de port a unor obiecte a uniformei:

 • Scurta călduroasă de serviciu se poartă încheiată la fermoar şi la toate capsele (copci). Se permite purtarea scurtei cu capsa superioară descheiată, cu marginile pereţilor răsfrânte în formă de revere cu sau fără fular;
 • Tunica de campanie se poartă încheiată la fermoar. Se permite purtarea tunicii cu gulerul răsfrânt şi mânecile răsucite până la marginea inferioară a buzunarelor aplicate pe mâneci. Pantalonii de campanie se poartă în bocanci;
 • Tunica de campanie poate fi purtată peste centură sau aranjată cu centura. Se interzice portul tunicii peste centură în cazul în care polițistul de frontieră este echipat cu vestă tactică sau alt echipament special (mijloace speciale);
 • Clapele buzunarelor trebuie să fie scoase în afară. Însemnele distinctive trebuie cusute (prinse) corect şi îngrijit;
 • Fularul se poartă aranjat îngrijit sub scurtă. Marginea superioară a fularului trebuie să iasă uniform cu 1 – 2 cm în afara gulerului;
 • Mănușile se îmbracă în caz de necesitate și nu sunt obligatorii;

80. Elevii, trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior – pe timpul cât poartă uniforma (activități de învățământ, didactice, instrucție, aplicații, misiuni, trageri etc.):

 • coafura trebuie să fie scurtă și în stil clasic (sobru) de bună manieră și să nu conțină elemente provocatoare;
 • să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone care nu pot fi acoperite de uniformă;
 • să nu poarte barbă, bărbieritul feţei făcându-se ori de câte ori este nevoie pentru ca obrazul şi bărbia să fie proaspăt rase;

81. Elevele, trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior – pe timpul cât poartă uniforma ( activități de învățământ, didactice, instrucție, aplicații, misiuni, trageri, etc.):

 • să nu poarte peruci sau meşe iar părul să nu fie vopsit în mai multe culori sau în culori stridente;
 • să nu poarte unghii exagerat de lungi-care să le împiedice în manipularea în siguranţă a mijloacelor din dotare sau a armamentului;
 • să nu poarte obiecte de bijuterie care să le împiedice în manipularea în siguranţă a mijloacelor din dotare sau a armamentului;
 • să nu se machieze strident şi să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone ce nu pot fi acoperite de uniformă.
 1. Trecerea la ținuta de vară, primăvară-toamnă sau de iarnă, se stabileşte la indicația directorului Centrului.

Sănătatea elevilor.

 1. Elevii beneficiază de asistenţă medicală şi medicamente, în modul stabilit de legislația în vigoare.
 1. Sănătatea elevilor, se asigură prin respectarea regulilor sanitaro-igienice, luarea măsurilor profilactice şi antiepidemice, efectuarea controlului medical periodic, a consultaţiilor şi a tratamentelor medicale. Regulile de igienă privesc atât individul, cât şi colectivitatea în care trăieşte.
 1. Programul de acces al elevilor, la cabinetul medical este aprobat de către directorul instituţiei. Accesul elevilor, în afara orelor expres menţionate, se va face numai în situaţii de urgenţă medicală.
 1. În caz de îmbolnăviri şi accidente, elevii au dreptul la scutiri şi concedii medicale, a căror durată se stabileşte în raport cu natura şi gravitatea afecţiunii.
 1. Când elevul se află în învoire, permisie ori în executarea stagiului de practică şi s-a impus internarea sa pentru un caz de urgenţă, iar acesta se află în imposibilitatea de a se prezenta la program, va lua toate măsurile pentru a anunţa evenimentul la Centrul/subdiviziunea unde execută stagiul de practică. În cel mult 24 ore de la externare, elevul va prezenta, documentele de externare şi alte acte justificative.
 2. Elevii, pot fi testaţi de către personal specializat, dacă asupra lor planează suspiciunea că sunt în stare de ebrietate sau sub efectul drogurilor sau a altor substanţe psihotrope.

Învoiri, permisii şi vacanţe.

89. Elevii beneficiază de învoiri, permisii şi vacanţe, care presupun:

 • Învoire – este de până la 24 de ore în raza municipiului Ungheni;
 • Permisie – este de până la 5 zile, cu permisiunea directorului Centrului;
 • Vacanța – perioada de odihnă, cu posibilitatea de a părăsi perimetrul Centrului, acordată elevilor conform Planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.
 1. Directorul Centrului aprobă învoiri și permisii pentru întregul efectiv de elevi.
 1. Directorul Centrului deleagă altor persoane dreptul de a aproba învoirile elevilor pe parcursul săptămânii de studii în limita competenței.
 1. Evidența și stocarea rapoartelor de învoiri și permisii este asigurată de către Secția Organizare Serviciul Interior.
 1. Cheltuielile de transport pentru învoiri şi permisii sunt suportate de către elevi.
 1. La plecarea în învoire, permisie şi vacanţă, elevii sunt obligaţi să informeze despre locul unde pot fi găsiţi şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.
 1. Dacă pe timpul învoirii, permisiei, vacanţei sau concediului medical parvin situaţii neprevăzute ce nu pot fi soluţionate pe durata acestora, elevul raportează telefonic superiorul de curs/diriginte și a ofițerului de serviciu al Secției Organizare Serviciul Interior, iar acesta, conform competenţelor sale, prezintă situaţia directorului Centrului, stabilind ulterior măsurile în vederea rezolvării problemei apărute.
 1. În cazul unor întârzieri din învoiri, vacanţe şi concedii medicale, elevul îl informează telefonic pe superiorul de curs/diriginte și ofițerul de serviciu al Secției Organizare Serviciul Interior despre situaţia creată.
 2. La înapoiere, elevul este obligat să prezinte documente justificative pentru situaţia raportată telefonic.

Reguli de comportare a elevilor.

 1. Salutul constituie un semn de onoare şi respect, pe care elevii sunt obligaţi să îl acorde personalului angajat în Centrul, precum şi unii faţă de alţii.
 2. Elevii pot saluta cu capul acoperit sau descoperit, după caz.

100. Salutul se execută individual în următoarele situaţii:

 • la activităţi festive/oficiale;
 • când se intonează imnul de stat al Republicii Moldova sau a altor state;
 • la trecerea drapelului de luptă;
 • la darea raportului;
 • la prezentare în faţa superiorului;
 • la trecerea pe lângă personalul cu grade militare/speciale;
 • ca răspuns la salutul altui coleg sau inferior în funcţie/grad;
 • cortegiilor funerare însoţite de trupe, la întâlnirea cu acestea.

101. Elevul nu salută în următoarele situaţii:

 • când se află la conducerea mijlocului de transport;
 • când lucrează şi darea salutului poate produce accidente;
 • când este pe aliniamentul de tragere sau pe timpul executării unor tratamente medicale;
 • când se află într-un locaş de cult;
 • când se află la servitul masei.
 1. Când sunt în uniformă, elevii salută superiorii prin ducerea energică a mâinii drepte la coifură (şapcă,beretă etc.), iar când sunt descoperiţi, primesc poziţia de drepţi.
 1. Pentru superiori, elevii vor folosi următoarea formulă de salut: Să trăiţi, domnule (doamnă)…(gradul)!
 1. Pentru personalul civil, elevii vor folosi formula de salut: Bună ziua, domnule/doamnă!
 1. Când sunt pe civil salutul individual se efectuează prin adoptarea unei poziţii decente, elevii rostind formula de salut, conform pct.116 sau pct.117, după caz.
 1. Când elevii sunt în formaţie, conducătorul activităţii dă comanda: Grupă – Atenţiune!, la care elevii iau poziţia drepţi. Conducătorul activităţii se întoarce către persoana care urmează a fi salutată şi o salută. Dacă formaţia este salutată răspunde cu – Să trăiţi!.
 1. În timpul ceremonialelor religioase toți elevii poartă capul descoperit, cu excepția elevelor.
 1. Când un elev este felicitat sau i se aduc mulţumiri, acesta răspunde: Servesc REPUBLICA MOLDOVA!.
 1. Când nu sunt în formaţie şi nu toţi elevii au observat persoana îndreptăţită de a i se acorda respectul cuvenit, cel care observă primul îi previne pe colegi prin comanda “Atenţiune!”, cu o tonalitate care să-l facă auzit de toţi colegii, aceştia se întorc cu faţa către persoana respectivă, iau poziţia de drepţi şi aşteaptă trecerea persoanei sau rostirea de către persoană a comenzii Continuaţi!. Se exceptează situaţiile în care elevii sunt la curăţatul armamentului, în sala de mese (pe timpul servirii hranei) sau desfăşoară activităţi sportive organizate.
 1. La intrarea/ieşirea în/din încăpere elevii sunt obligaţi să dea întâietate superiorilor şi elevelor.
 1. La trecerea unui superior pe hol, elevii sunt obligaţi să se retragă în lateral şi să salute.
 1. Când este chemat în faţa unui superior în grad, funcţie, elevul procedează astfel (în funcţie de locul unde se află):
 2. în afara încăperilor – elevul se opreşte la doi – trei paşi în faţa (superiorului), ia poziţia drepţi, salută şi se prezintă cu formula: Domnule (doamnă) … (gradul special), sunt elevul …,la dispoziţia/ordinul dumneavoastră m-am prezentat (şi motivul pentru care a fost chemat)!
 3. în încăperi – elevul se descoperă, pune şapca (bereta, etc.)  în mâna stângă, îşi verifică ţinuta, bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, şi după ce primeşte permisiunea intră în încăpere, ia poziţia drepţi şi se adresează, folosind formula de mai sus.
 1. Când doreşte să comunice o problemă din proprie iniţiativă, elevul va proceda (în funcţie de locul unde se află), astfel:
 2. în afara încăperilor – elevul se opreşte la doi – trei paşi în faţa (superiorului), ia poziţia drepţi, salută şi se prezintă cu formula: „Domnule/doamnă … (gradul special) sunt elevul …, vă rog să-mi permiteţi să vă raportez/ aduc la cunoştinţă faptul că …
 3. în încăperi elevul se descoperă, pune şapca (bereta, etc.) în mâna stângă, îşi verifică ţinuta, bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, şi după ce primeşte permisiunea intră în încăpere, ia o poziţie decentă ia poziţia drepţi şi se adresează, folosind formula de mai sus.
 1. Elevii sunt obligaţi să se adreseze superiorilor în grad/funcţie cu pronumele personal de politeţe, Dumneavoastră.
 1. La începerea orelor în sala de curs, la intrarea profesorului care conduce activitatea, elevul de serviciu se adresează elevilor cu formula: „Drepţi” va întâmpina pe aceasta cu formula: „Domnule/Doamnă … (gradul sau funcţia), elevii grupei…. sunt pregătiţi pentru începerea lecției la unitatea de curs……………, elevi pe lista …., prezenți …., serviciu …, la medic……, (alte absențe), sunt elevul de serviciul… (numele şi prenumele).
 1. Când profesorul este însoţit de persoane cu funcţii mai mari decât ale profesorului, raportul este adresat persoanei cu funcţia mai mare.
 1. La încheierea orelor în sala de curs, elevul de serviciu se adresează elevilor cu formula: „Drepţi” şi după ieşirea persoanei care a condus şedinţa comandă „ Pe loc repaus”.
 1. Pe timpul pauzelor în momentul în care elevii observă că în zonă se află superior au obligaţia de a atenţiona pe cei aflaţi în zonă, de a acorda formula de respect şi de a asigura eliberarea culoarelor de deplasare pentru aceştia.
 1. Pe stradă, în instituţii publice, săli de aşteptare, gări, parcuri, stadioane şi unităţi sanitare, elevii în uniformă salută prin ducerea mâinii drepte la coifură, dacă sunt descoperiţi salută prin înclinarea capului. La intrarea în săli de spectacole sau în localuri publice, elevii se descoperă, iar când trece pe lângă un superior în grad, salută prin înclinarea capului. Atunci când pe lângă un elev aflat într-o sală de spectacole sau într-un local public trece un superior în grad/funcţie, acesta, fără a se ridica în picioare, salută prin înclinarea capului.
 1. Relaţiile elevi – eleve, trebuie să fie bazate pe respect reciproc, să nu depăşească limitele bunului simţ şi să se încadreze cu rigurozitate în normele unui comportament decent de ambele părţi.
 2. Este strict interzis accesul elevilor în sectoarele destinate elevelor precum şi invers.

122. Întâlnirile în cadrul Centrului între elevii de sex opus, în afara activităţilor conduse, pot avea loc numai în încăperile destinate accesului larg al elevilor, neîncuiate şi iluminate. Este interzisă părăsirea căminelor destinate cazării după ora stingerii.

 1. Relaţiile de prietenie între elevii de sex opus sunt permise atâta timp cât ele nu depăşesc normele de conduită în cadrul Centrului.
 1. Întreţinerea relaţiilor sexuale în cadrul Centrului este strict interzisă.
 1. Întâlnirile în incinta Centrului, cu persoanele din afara Centrului, sunt permise numai cu aprobare ofițerului de serviciu al Secției organizarea serviciului interior şi numai în locurile destinate primirii vizitatorilor și în acest caz manifestările nu trebuie să depăşească limitele bunului simţ, încadrându-se în normele unui comportament decent de ambele părţi.
 2. Nu vor fi aprobate vizitele după ora stingerii, întâlnirile cu persoane dubioase, în stare de ebrietate, care au o ţinută, limbaj şi/sau un comportament indecent şi care nu respectă regulile de acces în cadrul Centrului

Protecția informațiilor.

 1. Folosirea telefoanelor mobile de către elevi este permisă cu respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament și alte acte normative în vigoare, aduse la cunoştinţa acestora, pe bază de semnătură.
 2. Elevilor le este interzisă introducerea, deţinerea şi utilizarea în cadrul Centrului a oricăror mijloace cu posibilităţi de comunicare, transmiteri de date, de înregistrare foto, video şi/sau audio fără aprobare.

129. Reguli pentru folosirea a dispozitivelor digitale:

 • încărcarea telefonului mobil se face sub întreaga responsabilitate a elevilor;
 • folosirea telefonului mobil nu este permisă noaptea de la ora stingerii până la deşteptare, pe durata orelor de curs şi de studiu, pe timpul adunărilor şi activităţilor culturale şi sportive;
 • în zonele în care accesul cu telefonul este interzis (zonele portocalii și roșii), acesta trebuie închis şi depozitat în siguranţă;
 1. Nerespectarea acestor reguli constituie abatere disciplinară, atrăgând aplicarea sancțiunii disciplinare.

131. Elevii Centrului pot pleca peste hotarele țării în interes personal și în interesul instituției, având următoarele obligaţii:

 • să anunțe în scris, conducerea Centrului, despre părăsirea țării, menţionând ţara de destinație, perioada și scopul;
 • să aibă o comportare decentă, să respecte actele normative în vigoare a statului în care se află şi să nu poarte ţinută de serviciu, cu excepția cazurilor când se află peste hotarele țării în interesul instituției și la indicația;
 • la înapoierea în ţară să raporteze conducerii Centrului, în scris, despre eventualele încercări de obţinere a unor informaţii despre activitatea Centrului precum și despre activitatea Poliției de Frontieră, de către persoane străine.

Stimulări.

132. Elevii Centrului care obţin rezultate remarcabile la învăţătură, participare în diverse activități şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele stimulări:

 • ridicarea unei sancţiuni disciplinare;
 • exprimarea de mulțumiri;
 • evidenţierea de către director în faţa colegilor din instituţie;
 • comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau director părinţilor;
 • înscrierea numelui pe Panoul de onoare al instituției;
 • premii, diplome, diplome de merit, medalii;
 • acordarea peste rând a permisiei din reședința instituției de învățământ până la 5 zile;
 • înscrierea numelui a celui mai bun elev al promoției pe placa de onoare a Centrului de Excelență.
 1. Stimulările se acordă în mod obiectiv şi individual prin ordin de către directorul Centrului, în conformitate cu procedura stabilită de prezentul Regulament şi alte acte normative în domeniu, la propunerea diriginţilor sau a personalului Centrului pentru rezultate de excepţie în activitatea de instruire, celor care s-au remarcat prin acte exemplare de curaj sau devotament în îndeplinirea unor misiuni încredinţate, în stagiile de practică sau în alte împrejurări şi prin fapte deosebite în acţiuni de salvare a populaţiei în cazul producerii unor calamităţi, precum și în alte activități în care au fost implicați.
 2. Stimulările sunt acordate în mod festiv în fața întregului efectiv a Centrului.

Sancţiuni.

135.Elevii care încalcă prevederile regulamentului sunt sancţionaţi. În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile pot fi:

 • avertisment;
 • mustrare;
 • mustrare aspră;
 • revocarea din funcţie a elevilor numiţi în una dintre funcţiile prevăzute de prezentul Regulament;
 • preaviz de exmatriculare din Centru cu suspendarea permisiei din reședința instituției de învățământ pe o perioadă de până la 30 de zile;
 • exmatriculare din Centru.

136. Competenţa stabilirii vinovăţiei elevilor care au săvârşit abateri disciplinare, precum şi formularea propunerii de aplicare a sancţiunilor disciplinare revine persoanei care desfăşoară ancheta de serviciu.

137. Elevii răspund disciplinar pentru săvârşirea de fapte care constituie abateri.

138. Constituie abateri disciplinare generale următoarele fapte săvârşite de către elevi în timpul instruirii, în timpul stagiilor de practică şi în misiunile executate în afara Centrului:

 • încălcarea prevederilor Statutului Centrului de Excelență, prezentului Regulament, normelor de protecţie a informaţiilor clasificate, normelor de securitate şi sănătate în muncă, normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, normelor de protecţie civilă şi normelor de protecţie a mediului;
 • manifestarea de atitudini nedemne, necinstite, incorecte, acte de indisciplină şi lipsa de respect faţă de şefii ierarhici, colegi, subalterni şi alte persoane cu care intră în contact;
 • manifestarea unui comportament necivilizat şi adoptarea unei ţinute indecente;
 • iniţierea sau desfăşurarea de acţiuni care presupun discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, religie, origine socială sau sex;
 • adresarea în mod nepoliticos sau folosirea de cuvinte jignitoare ori calomnioase la adresa personalului Centrului, a colegilor sau a altor persoane;
 • manifestarea de acte de violenţă fizică sau verbală la adresa personalului Centrului, a colegilor ori a altor persoane;
 • folosirea calităţii pe care o deţin pentru rezolvarea unor interese de ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în scopul obţinerii unor privilegii, bunuri ori servicii;
 • simularea îmbolnăvirii pentru a se sustrage de la îndeplinirea unor activităţi sau misiuni;
 • introducerea şi difuzarea în Centru a materialelor care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 • exprimarea unor opinii sau manifestarea unor atitudini care ar prejudicia ori ar compromite imaginea Centrului şi/sau a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră ori ar atrage disprețul public;
 • organizarea, desfăşurarea sau participarea la activităţi în care se face propagandă cu caracter politic, rasial sau xenofob;
 • organizarea sau participarea la jocuri de noroc ilegale;
 • încălcarea normelor privind cazarea în incinta Centrului.

139. Constituie abateri disciplinare specifice următoarele fapte săvârşite de către elevi în timpul instruirii, în timpul stagiilor de practică şi în misiunile executate în afara Centrului:

 • întârzierea sau absentarea nemotivată de la orele de curs şi manifestarea de dezinteres în pregătirea proprie;
 • nerespectarea programului zilnic stabilit pentru elevi, precum şi a orelor de plecare şi sosire în/din misiuni, stagii de practică, învoiri, permisii şi vacanţe;
 • nerespectarea regulilor privind accesul în incinta Centrului sau alte subdiviziuni ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
 • nerespectarea obligaţiei de a întreţine spaţiile interioare şi exterioare şi bunurile pe care le folosesc individual sau în comun;
 • neîndeplinirea sarcinilor încredinţate sau manifestarea de rea-voinţă, neglijenţă ori superficialitate în îndeplinirea acestora;
 • nerespectarea dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici;
 • nerespectarea normelor privind portul uniformei;
 • nerespectarea regulilor de păstrare şi de utilizare a documentelor de legitimare (carnete de elevi, carnete de note), armamentului, bunurilor şi materialelor din dotare sau aflate în patrimoniul Centrului şi al unităţilor în care efectuează stagiile de practică;
 • refuzul de a participa la activităţile organizate la nivelul Centrului, inclusiv cele cu caracter administrativ-gospodăresc;
 • dezinformarea, ascunderea sau omisiunea de a informa imediat şefii ierarhici despre orice încălcare a prevederilor legale şi regulamentare;
 • fraudarea evaluărilor curente, intermediare sau finale, prin plagiere;
 • adoptarea unei atitudini necorespunzătoare faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada stagiului;
 • degradarea, falsificarea, înstrăinarea, distrugerea sau deţinerea fără drept a documentelor de instruire sau de serviciu;
 • deteriorarea, înstrăinarea, distrugerea carnetelor de elev, carnetelor de note și altor bunuri din patrimoniul Centrului sau al unităţilor în care efectuează stagiile de practică, deţinerea sau utilizarea acestora fără drept;
 • iniţierea sau participarea la acţiuni de protest împotriva unor activităţi organizate şi desfăşurate de către Centru;
 • prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante la Centru, la unităţile în care efectuează stagiile de practică ori la subdiviziuni în care se află pentru executarea misiunilor sau deţinerea, introducerea, comercializarea ori consumul de substanţe stupefiante sau băuturi alcoolice în aceste instituţii;
 • lansarea de alarme false în incinta Centrului, în unităţile în care efectuează stagiile de practică sau în unităţile în care se află pentru executarea misiunilor;
 • introducerea de arme, dispozitive explozive, muniţie sau substanţe interzise de lege în Centru, în unităţile în care efectuează stagiile de practică sau în unităţile în care se află pentru executarea misiunilor;
 • deţinerea sau utilizarea de telefoane mobile, aparate foto, audio sau video în timpul orelor de curs, al lucrărilor practice, în timpul evaluărilor, al examenelor, în timpul şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi altor activităţi organizate, precum şi în spaţiile în care folosirea acestora este interzisă;
 • părăsirea fără aprobare a Centrului sau a locurilor în care se desfăşoară orelor de curs, lucrările practice, stagiile de practică ori misiunile;
 • transmiterea ori permiterea transmiterii de informaţii legate de Centru ori despre procesul instructiv-educativ desfăşurat în timpul instruirii către mass-media, fără aprobarea directorului Centrului;
 • transmiterea ori permiterea transmiterii în afara Centrului, fără aprobarea directorului Centrului, a oricăror materiale didactice sau cu caracter ştiinţific, realizate de către Centru ori de către elevi în cadrul procesului didactic sau în cadrul activităţilor extradidactice organizate de către Centru.
 1. Sancţiunile disciplinare prevăzute de prezentul Regulament se aplică prin ordin, de către directorul Centrului.
 1. Competenţa stabilirii şi aplicării sancţiunilor disciplinare elevilor revine directorului Centrului, la propunerea persoanei care desfăşoară ancheta de serviciu.
 1. Competenţa constatării abaterilor disciplinare revine oricărei persoane care ia la cunoştinţă despre săvârşirea de către elevi a unor fapte ce contravin reglementărilor în vigoare, aceasta putând informa despre acest fapt în mod direct pe directorul Centrului.
 1. Sesizarea abaterilor disciplinare se face în mod obligatoriu prin raport scris. Competenţa înaintării propunerii de demarare a procedurii disciplinare revine directorului Centrului.
 1. Competenţa analizării abaterilor disciplinare săvârşite de către elevi revine Consiliului profesoral care are rolul de a stabili gradul de vinovăţie a celor implicaţi şi de a propune, prin hotărâre, sancţiunea disciplinară în cauză. Hotărârea Consiliului profesoral are caracter consultativ pentru decizia directorului Centrului.
 1. Pe timpul cercetării disciplinare (anchetei de serviciu) şi până la soluţionarea cauzei elevii implicaţi beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Persoanele implicate în constatarea, cercetarea şi analizarea abaterilor disciplinare sunt obligate să respecte toate reglementările în vigoare privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, fiind interzisă orice formă de abuz.
 1. Pe timpul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare elevii în cauză nu sunt obligaţi să facă declaraţii, în scris sau verbal, fără ca prin aceasta să se agraveze în vreun fel situaţia sau analizarea acestora. Pe timpul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare elevii în cauză pot propune probe suplimentare sau martori.
 2. Toată procedura disciplinară aplicabilă elevilor Centrului trebuie să aibă la bază rolul educativ al sancţionării, urmărindu-se educarea şi corectarea comportamentului elevilor, instituirea şi menţinerea unui climat sănătos de ordine şi disciplină, principialitate şi corectitudine în aplicarea sancţiunilor, precum şi adaptarea acestora la personalitatea şi caracterul fiecărui elev.
 3. Toate sancțiunile disciplinare sunt aduse la cunoștință întregului efectiv din cadrul Centrului.
 4. Cercetarea disciplinară se dispune de către directorul Centrului, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi alte acte normative în domeniu.
 1. Competenţa cercetării disciplinare a abaterilor disciplinare săvârşite de către elevi revine specialistului serviciului juridic sau altei persoane desemnate de directorul Centrului.
 1. Durata desfășurării cercetării de serviciu nu va depăși termenul de 30 de zile, fără a lua în calcul timpul aflării elevului în concediul medical.
 1. Termenul cercetării de serviciu poate fi suspendat în cazul în care elevul se află în concediul medical, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
 1. Termenul de suspendare a cercetării de serviciu în cazurile descrise la pct.152 nu va depăși 6 luni din data de comiterii presupusei abateri disciplinare. Necesitatea și motivele suspendării cercetării de serviciu se indică într-un raport și se prezintă spre aprobare conducătorului care a dispus inițierea cercetării de serviciu sau persoanei care îl înlocuiește. Cu înștiințarea și acordul scris al conducătorului care a dispus inițierea cercetării de serviciu, aceasta este reluată dacă au decăzut temeiurile suspendării.
 1. Pe timpul cercetării disciplinare, directorul Centrului poate dispune interzicerea părăsirii unităţii de către elevii aflaţi în cercetare. După caz, în funcţie de natura cauzei supuse cercetării sau alte motive justificate, prevederile prezentului punct se pot aplica şi faţă de alţi elevi care au legătură cu abaterea disciplinară aflată în curs de cercetare ( martori, instigatori, complici, elevi cu diferite responsabilităţi etc.).
 1. Consiliul profesoral este singurul for competent să analizeze şi să se pronunţe cu privire la vinovăţia elevilor în cazurile de abateri disciplinare cu consecinţe grave săvârşite de către aceştia. La analizarea abaterilor disciplinare de către Consiliul profesoral este obligatorie audierea elevilor aflaţi în cauză, învinuiţi de săvârşirea acestora.
 1. Hotărârile Consiliului profesoral se adoptă cu o majoritate simplă de voturi în cazul în care se analizează aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de prezentul regulament. Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi liber exprimat, separat pentru stabilirea vinovăţiei cu privire la abaterea disciplinară săvârşită, respectiv stabilirea sancţiunii disciplinare sau altă soluţie posibilă aplicabilă în cauză.
 1. Sancţiunea disciplinară constând în preavizul de exmatriculare din Centrul se aplică în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare în mod repetat sau cu consecinţe grave asupra funcţionării sau imaginii instituţiei, precum şi pentru afectarea climatului de ordine şi disciplină din cadrul Centrului sau subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră unde efectuează stagiul de practică ori încălcarea gravă a normelor profesionale, sociale sau deontologice specifice statutului de elev într-o instituţie de învăţământ din sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională.
 1. Preavizul de exmatriculare din Centru se poate aplica o singură dată aceluiaşi elev.
 1. Exmatricularea din Centru se aplică prin decizie a directorului Centrului, în cazul săvârşirii unor abateri în mod repetat sau cu consecinţe grave, din categoria celor prevăzute de prezentul Regulament. Aplicarea sancţiunii disciplinare constând în exmatricularea din Centru nu este condiţionată de aplicarea prealabilă a sancţiunii disciplinare constând în preavizul de exmatriculare.

160. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:

 • din proprie iniţiativă (în baza cererii);
 • în caz de transfer la o altă instituţie de învățământ;
 • pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenul stabilit;
 • absența nemotivată a elevului de la instruirea teoretica și practică până la 6 ore academice;
 • nerespectarea regulamentelor instituţiei şi inclusiv încălcarea disciplinei repetate;
 • la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii.
 1. Sancţiunile disciplinare aplicate elevilor se consemnează în fişele personale ale acestora, în fişele de evaluare ale absolvenţilor.
 2. Pagubele materiale produse în laborator sau alte săli de curs, vor fi suportate de către elevii vinovaţi. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor Centrului vor suporta toate cheltuielile necesare reparaţiilor.
 3. Elevii se obligă să restituie la bugetul de stat, în cazul exmatriculării, cheltuielile pentru instruirea sa, în valoarea calculată de Centru.

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE.

 1. Subdiviziunile structurale a Centrului asigură respectarea prevederilor prezentului regulament prin intermediul tuturor organismelor interne a cadrelor didactice şi elevilor.
 2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data emiterii ordinului directorului Centrului.
 3. Regulamentul privind activitatea elevilor poate fi modificat prin Ordin Directorului Centrului.