Pregătire fizico-tactică și intervenția profesională


Misiunea, sarcinile, atribuţiile și drepturile

 1. Catedra ,,Pregătire fizico-tactică și intervenție profesionalăeste subdiviziunea structurală a Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe unităţi de curs înrudite, precum şi activitatea de cercetare cu elevii, inclusiv personalul Poliției de Frontieră detașat la cursuri de inițiere în profesie și/sau reciclare/perfecționare.
 2. Catedra asigură totalitatea activităților didactice (prelegere, seminar, lucrări practice și de laborator, proiecte de an, studiu individual, etc., cât și practica de iniţiere în specialitate) la elevi și desfășoară activități de instruire inițială și/sau continuă cu personalul Poliției de Frontieră detașat la cursuri de inițiere în profesie și/sau reciclare/perfecționare.
 3. Efectivul Catedrei cuprinde: o funcție de șef catedră, 4 funcții didactice de profesor și o funcție de instructor în formarea profesională. Funcțiile didactice ale Catedrei sunt ocupate prin concurs, conform prevederilor actelor normative în domeniu.

Catedra are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. monitorizează, împreună cu administraţia CESF, activitatea profesorilor în rezolvarea problemelor educaţionale, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii procesului didactic;
 2. elaborează standarde educaţionale, curriculare, programe de studii şi asigură realizarea lor;
 3. determină tematica problemei de studiu a catedrei şi a cadrelor didactice, lucrărilor ştiinţifico-metodice pentru activitatea respectivă a personalului didactic;
 4. organizează desfăşurarea lecţiilor publice în vederea studierii şi perfecţionării măiestriei ştiinţifice a profesorilor în domeniul psihopedagogie;
 5. acordă asistenţă metodică cadrelor didactice debutante sau angajate recent în CESF;
 6. analizează rezultatele elevilor la însuşirea materiei de studiu, volumul şi calitatea temelor pentru acasă, lacunele în pregătirea acestora, determină metodele, formele şi procedeele adecvate de redresare a situaţiei;
 7. contribuie la organizarea, realizarea calitativă a activităţii didactice, a practicii ce precede examenele de absolvire. Participă la elaborarea programelor de efectuare a stagiilor practice;
 8. elaborează cerinţele unice faţă de evaluarea cunoştinţelor elevilor, atât în cadrul lecţiilor, cât şi pentru studiul independent ghidat a elevilor, conform planului de învăţământ;
 9. examinează şi ia decizii asupra subiectelor pentru teze, lucrări, proiecte anuale, teze de diplomă, materialelor pentru examene;
 10. elaborează îndrumări metodice pentru perfecţionarea procesului educaţional la disciplinele de studiu;
 11. elaborează şi propune spre recenzare curricula, manuale, materiale didactice, portofolii didactico-metodice, indicaţii, recomandări metodice pentru elevi;
 12. aprobă lista materialelor didactice şi a mijloacelor tehnice permise pentru utilizare la examene;
 13. examinează, elaborează şi ia decizii referitor la planurile tematice, modificările şi completările lor;
 14. evaluează activitatea profesorilor în vederea formării continue profesionale, confirmării în funcţie, atestării;
 15. organizează activitatea sălilor de studii ce sunt în responsabilitatea catedrei;
 16. organizează asigurarea procesului educaţional cu literatură didactică;
 17. organizează şi desfăşoară activitatea cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice ale elevilor;
 18. organizează şi desfăşoară, anual, Zilele catedrei;
 19. organizează studierea şi promovarea experienţei cadrelor didactice experimentate.

Catedra poate utiliza diverse forme de activităţi: şedinţe ordinare şi publice, seminare, ateliere, traininguri, serate tematice, conferinţe ştiinţifico-practice pentru elevi, olimpiade, concursuri, zile de creaţie ale profesorilor, şedinţe ale cercurilor, expoziţii, întâlniri de colaborare cu specialişti în domeniu şi de promovare a experienţei novatoare, etc.

Adresa electronică: [email protected]