Structura instituției


Secția învățământ și asigurarea calității

Misiunea subdiviziunii structural :
– asigură și monitorizează executarea legislației în domeniul educației în cadrul instituției de învățământ;
– elaborează regulamente și materiale instructive privind organizarea și desfășurarea procesului de studiu;
– asigură implementarea și îndeplinirea planurilor de învățământ, curriculum-ului, metodologiilor didactice;
– dezvoltă, împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu Ministerul Educației, parteneriate și asigură conlucrarea instituiților de învățământ;
– coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor școlare și de organizare a examenelor de calificare;
– acordă sprijin permanent administrației instituției de învățământ, profesorilor în soluționarea problemelor educaționale și în vederea sporirii eficienței procesului didactic;
– elaborează și propune spre recenzare manuale, materiale didactice, indicații, recomandări metodice;
– examinează, elaborează și ia decizii referitor la planurile tematice, modificările și completările lor.

Adresa electronică: [email protected]

Serviciul juridic

Misiunea subdiviziunii structural :
– acordarea asistenței juridice necesare în activitatea instituției;
– efectuează expertiza juridică a proiectelor ordinilor, instrucțiilor, regulamentelor, dispozițiilor și a altor acte normative elaborate în cadrul instituției;
– reprezintă, în baza împuternicirilor, interesele instituției în instanțele de judecată și în relațiile cu autoritățile publice;
– pregătește documentele și materialele necesare, asigură identificarea și acumularea probelor pentru realizarea apărării în cadrul examinării cauzelor în instanțele de judecată;
– analizează și generalizează rezultatele examinării în instanțele de judecată a cauzelor civile și de contencios administrativ cu întocmirea raportului respectiv.

Adresa electronică: [email protected]

Serviciul economie și finanțe

Misiunea subdiviziunii structural :
– asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice;
– efectuarea controlului preventiv asupra întocmirii corecte și la timp a documentelor și legalității operațiunilor financiare efectuate;
– controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor în corespundere cu creditele deschise și destinația lor, conform devizelor de cheltuieli bugetare aprobate, ținând cont de schimbările introduse în ele în ordinea stabilită, precum și asupra integrității resurselor bănești și valorilor materiale;
– controlul asupra executării devizelor de cheltuieli și organizării corecte a evidenței contabile;
– evidența veniturilor și cheltuielilor conform devizului financiar al mijloacelor speciale și evidența operațiilor privind resursele extrabugetare;
– calcularea și plata la timp a salariilor colaboratorilor, muncitorilor și funcționarilor;
– efectuarea la timp a decontărilor, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli cu întreprinderile, instituțiile și cu unele persoane;
– participarea la efectuarea inventarierii resurselor bănești, decontărilor și valorilor materiale, determinarea la timp și corectă a rezultatelor inventarierii și reflectarea lor în evidență.

Adresa electronică: [email protected]

Serviciul resurse umane

Misiunea subdiviziunii structural :
– administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării în instituție a procedurilor de personal privind:
proiectarea și organizarea funcțiilor/posturilor;
asigurarea necesarului de personal;
motivarea și menținerea personalului;
acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu; evidența datelor și documentelor cu privire la personalul instituției.
– asigurarea necesarului de personal:
recrutarea și selectarea candidaților pentru funcțiile vacante, angajarea și integrarea noilor angajați, avansarea în grade speciale, promovarea în funcție, motivarea și menținerea personalului, conform competenței;
– asigură analiza, evidența și prognoza necesității de personal.

Adresa electronică: [email protected]

Serviciul relații cu publicul

Misiunea subdiviziunii structural :
– formează și promovează imaginea, dar și prestigiul instituției;
– informează obiectiv, coerent și amplu societatea despre inițiativele și realizările instituției;
– asigură continuitatea, indiferent de situațiile neprevăzute, a mediatizării și informării despre activitatea instituției prin pagina web a instituției și rețelele de socializare;
– planifică și coordonează cu redacțiile ziarelor și revistelor locale, canalelor de radio și televiziune din regiune, publicațiilor on-line locale (dacă există) și conducătorii instituției, tematica materialelor și acțiunilor de propagare a activității instituției prin intermediul mass-media.

Adresa electronică: [email protected]

Serviciul medical

Misiunea subdiviziunii structural :
– acordarea serviciilor medico-sanitare conform prescripțiilor medicale;
– participarea la instruiri metodice și perfecționări permanente;
– asigurarea, verificarea actelor medicale privind starea sănătății elevilor și personalului instituției;
– asigurarea depistarea timpurie și activă a bolnavilor cu boli transmisibile și supravegherea medicală a contactelor cu bolnavii contagioși;
– organizează și realizează măsurile de prevenire a transmiterii bolilor contagioase prin intermediul factorilor comuni: apă potabilă, produse alimentare, bucate pregătite în cadrul blocului alimentar al instituției.

Serviciul asistență psihologică

Misiunea subdiviziunii structural :
– studierea particularităților individual – psihologice ale personalului și prognozarea reușitei lor în activitatea de serviciu, elaborarea recomandărilor cu privire la activitățile individuale cu toate categoriile de personal;
– contribuirea la adaptarea și integrarea psiho – sociologică a noilor angajați la condițiile de serviciu;
– participarea la activitățile de formare a stabilității neuro –psihice a personalului pe parcursul instrucțiilor și pregătirii pentru serviciul de supraveghere a frontierei de stat;
– consilierea psihologică a personalului, precum și elaborarea propunerilor vizând activitatea managerială eficientă a conducătorilor;
– participarea la selectarea profesional – psihologică a candidaților pentru înmatriculare, – studierea calităților individual – psihologice ale candidaților pentru funcțiile nivelelor ierarhice superioare.

Serviciul secretariat

Misiunea subdiviziunii structural :
– asigurarea circulației documentelor în cadrul instituției și exercitarea controlului privind aplicarea legislației referitoare la circulația documentelor și petițiilor.
– exercitarea controlului asupra executării în termen și calitativ a documentelor dispuse spre executare prin indicațiile șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și directorului instituției.
– asigurarea procesului de perfectare a dreptului de acces la secretul de stat pentru personalul instituției, funcțiilor cărora sunt incluse în Nomenclatorul funcțiilor ce necesită acces la informațiile atribuite la secret de stat.

Adresa electronică: [email protected]

Secția logistică

Misiunea subdiviziunii structural :
– stabilește prioritățile și programul de aprovizionare cu materiale;
– organizează asigurarea completă și la timp cu bunuri materiale și servicii de transport folosind judicios fondurile financiare puse la dispoziție și mijloacele de transport existente;
– organizează activitatea de prospectare a pieței pentru materialele ce urmează a fi achiziționate;
– organizează primirea și păstrarea corectă a armamentului și munițiilor;
– elaborează documente, decizii, avize și alte notificări necesare pentru desfășurarea licitațiilor publice;
– participă la desfășurarea licitațiilor publice pentru achiziționarea mărfurilor și serviciilor de la furnizori.

Adresa electronică: [email protected]

Secția organizare serviciul interior

Misiunea subdiviziunii structural :
– aplicarea uniformă a cadrului normativ național în domeniul sau de activitate;
– asigurarea activității de serviciu al secției de organizare a serviciului interior;
– asigurarea reacționarii imediate la schimbarea situației în zona de responsabilitate a instituției;
– asigurarea menținerii cooperării interne si externe a instituției;
– utilizarea tehnicii, a armamentului si a mijloacelor speciale din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

Adresa electronică: [email protected]